Protocol cameratoezicht RVV Blijdorp

Protocol cameratoezicht RVV Blijdorp

In de kantine van in Rotterdam komen wekelijks honderden bezoekers.

In het seizoen 2017/2018 zijn er zowel uit de kleedkamers en kantine van RVV Bljidorp (Energieweg 15, Rotterdam) een aantal diefstallen gepleegd. De diefstallen vonden deels plaats tijdens openingsuren van het complex.

Het bestuur van RVV Blijdorp heeft, als reactie op de voorgekomen diefstallen, besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen en de eigendommen van RVV Bljidorp haar leden en haar bezoekers te behartigen en waar nodig te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Doel van het cameratoezicht

Het hoofddoel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van RVV Blijdorp, haar leden, haar huurders en haar bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.

Een secundair doel is om na het afgaan van onze alarminstallatie realtime te kunnen bekijken of het loos alarm is.

Taken en verantwoordelijkheden

Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van RVV Blijdorp. Een hoofdbestuurslid en twee personen van "gebouwenbeheer" voeren het dagelijks beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Het bestuurslid draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld. Het bestuurslid stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van RVV Blijdorp.

Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie, beschikbaar gesteld.

Privacy van bezoekers

Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel de kantine van RVV Blijdorp te beveiligen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang van de kantine.

Inzage in opgenomen materiaal

Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen.

Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van RVV Blijdorp. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen. Het bestuur van RVV Blijdorp beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid.

 

Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

Het camerasysteem en beveiliging

Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van de kantine. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het bestuurslid, de technisch beheerder en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder. De opnames worden iedere 48 uur overschreven. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden maximaal 4 weken bewaard. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van RVV Blijdorp om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.

Informatieverstrekking

Dit protocol zal via de website van RVV Blijdorp worden gepubliceerd. Bij aanpassingen van het protocol volgt er een publicatie op de website van RVV Blijdorp. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van RVV Blijdorp.

 

Versie 2.0 – 26 mei 2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!